HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA NĂM 2008, 2009 CHO CÔNG TY VÀ CÁ NHÂN

Do Chủ tịch nước trao tặng.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG HAI NĂM 2014 CHO CÔNG TY VÀ CÁ NHÂN

Do Chủ tịch nước trao tặng.

CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC NĂM 2003, 2010, 2011

Do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

DOANH NHÂN VIỆT NAM NĂM 2008, 2013

Do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

GIẢI THƯỞNG TOP 100 NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC ASIAN NĂM 2014

Do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2010

Do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng.

GIẢI THƯỞNG TOÀN QUỐC “NHÂN ÁI VIỆT NAM” NĂM 2008

Do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng.

CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC NĂM 2010

Do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng.

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM” NĂM 2008

Do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng.